Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling:  50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.

1.2 Algemene Voorwaarden:  deze door Het Yogaschooltje gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Het Yogaschooltje.

1.3 Deelnemer:  degene die een door Het Yogaschooltje georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Het Yogaschooltje.

1.4 Het Yogaschooltje is gevestigd te Wageningen aan de Herenstraat 37 is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 70006695.

1.5 Tienrittenkaart:  een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement/lidmaatschap:  een door Het Yogaschooltje uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Het Yogaschooltje.

1.7 Losse Les:  een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Het Yogaschooltje anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.8 Retraite prijs:  de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.9 Retraite:  een door Het Yogaschooltje georganiseerde Retraite.

1.10 Student:  degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Het Yogaschooltje.

1.11 Website:  de website van Het Yogaschooltje: www.hetyogaschooltje.nl

1.12 Workshop:  een bij Het Yogaschooltje te geven of gegeven workshop.

1.13 Training:  een bij Het Yogaschooltje te geven of gegeven training.

2. Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites bij Het Yogaschooltje. Door deelname aan een Losse Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Het Yogaschooltje kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Het Yogaschooltje zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Lessen

3.1  Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2  Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Het Yogaschooltje het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.

3.3  Het Yogaschooltje geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan op twee manieren: 1) per email naar hanna@hetyogaschooltje.nl of 2) bij ons (Het Yogaschooltje) aan de balie waarbij je een formulier invult. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen  binnen 3 maanden  gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Het Yogaschooltje , anders dan op basis van een abonnement.

3.4  Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij de Het Yogaschooltje. Nadat de medewerker van Het Yogaschooltje de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd heeft de Student toegang tot de les of workshop.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1  Een abonnement, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via IDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de Student via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten via IDEAL voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Het Yogaschooltje toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2  Indien het verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3  De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Het Yogaschooltje. Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Het Yogaschooltje, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4  Het Yogaschooltje biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via  dit formulier.  Het Yogaschooltje zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 8 weken van tevoren tot 1 minuut voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 6 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster

6.1  Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2  Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht.

6.3  Het Yogaschooltje is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om tijdens de zomerperiode en de feestdagen de deuren te sluiten.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1  De Student kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.2  Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Het Yogaschooltje en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar:  hanna@hetyogaschooltje.nl.

8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld

8.1  Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Het Yogaschooltje het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2  Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Het Yogaschooltje. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

8.3  Voor sommige Workshop, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd of vermeld op de Website en/of per e-mail.

9.2  Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3  Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan hanna@hetyogaschooltje.nl

9.4  Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

9.5  Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering

10.1  Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan hanna@hetyogaschooltje.nl

10.2  Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3  Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

10.4  Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.5  Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.6  Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

11. Trainingen

11.1  Voor de Teacher Trainingen gelden  aanvullende cursusvoorwaarden .

12. Huisregels

12.1  Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Het Yogaschooltje volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Het Yogaschooltje er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Het Yogaschooltje.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
 • Het Yogaschooltje stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens de les niet te praten en na de lessen en Workshops in de studio en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Het Yogaschooltje niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

12.2  Het Yogaschooltje behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Het Yogaschooltje te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

13. Aansprakelijkheid

13.1  Het Yogaschooltje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door, Het Yogaschooltje.

13.2  Het Yogaschooltje werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Het Yogaschooltje, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Het Yogaschooltje adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

14. Persoonsgegevens

14 .1  Het Yogaschooltje verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Het Yogaschooltje gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan de wet AVG.

14.2  Het Yogaschooltje gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Het Yogaschooltje en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Het Yogaschooltje, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: hanna@hetyogaschooltje.nl. >De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Het Yogaschooltje gebruik kan worden gemaakt.

14.3   Het Yogaschooltje geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

15.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

15.1  Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2  Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Het Yogaschooltje zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Wageningen. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Arnhem.